૧ ૪ ૩ બોલુ |1 4 3 bolu | Bhavesh Thakor | Resma Thakor | New song 2018 | Kinara Films

Published on Nov 2018
Album : 1 4 3 Bolu Song : 1 4 3 Bolu
Singer:- Bhavesh Thakor, Resma Thakor
Lyrics : Rajan rathod Mo.
Poonam rathod Music : Morlo Studio
jeckie gajjar Sahyog-Dhanaraj Thakor,
Visnubha Rathod Producer : Masum
Patel ,chetan thakor Music Label :
KINARA FILMS PATAN Digital Media
Partner : LOGLAB TECHNOLOGY LLP